Velkommen til Stofrådgivningen i Næstved

Hvis du ønsker hjælp til enten at reducere eller stoppe et misbrug, kan du søge hjælp hos os. Vi tilbyder en række forskellige ambulante behandlingstilbud, der tilrettelægges alt efter dit misbrugs art og omfang samt dine ønsker til behandlingen. Er du i tvivl om du er klar til at indgå i et konkret behandlingstilbud, kan du altid henvende dig i vores åbne anonyme rådgivning for at tale med en af vores misbrugsbehandlere.

Sådan henvender du dig

Der er ingen formelle krav til måden, du henvender dig på. Det kan ske ved personligt fremmøde, pr. telefon eller digital post (kræver NemID). Du kan også blive henvist af andre (sagsbehandlere, læge, institutioner m.fl.). Den anbefalede fremgangsmåde er, at du ringer i forvejen for at få en aftale, så unødig ventetid undgås.

Når du henvender dig beder vi dig om at udfylde et henvendelsesskema omkring dit misbrug og omkring dine ønsker til behandlingen. Du kan også udfylde skemaet på forhånd her (kræver NemID)

Vi tilbyder dig herefter en samtale, så hurtigt vi kan, hvor vi taler sammen om dit forbrug og om hvilke konsekvenser du føler det har for dit liv. Sammen med en behandler, fra vores team, vil du finde frem til, hvilket behandlingstilbud, der passer bedst til den situation du står i.

Igangsættelse af behandlingen

Din behandling igangsættes, indenfor 14 dage, og ud fra vores faglige vurdering og dine ønsker og mål for behandlingen. Du får en kontaktperson, som er din faste rådgiver. Sammen udarbejder I en plan for din behandling. Der bliver lagt stor vægt på, hvilke ønsker og mål du har for behandlingen — Vores mål er at hjælpe dig med at få et bedre liv, på dine præmisser. Behandlingen er gratis.

Åben anonym rådgivning

Der tilbydes åben anonym rådgivning, til alle borgere over 18 år i Næstved Kommune, der ønsker hjælp til at reducere eller stoppe et misbrug, men som på henvendelsestidspunktet ikke ønsker at blive indskrevet i et konkret behandlingstilbud.

Oversigt over behandlingstilbud
Behandlingstilbuddenes indhold

Lovgrundlag

Næstved kommune har pligt til at yde social stofmisbrugsbehandling, til borgere med behandlingskrævende stofmisbrug, jf. Servicelovens § 101 og 101a. Dette enten ved at oprette relevante tilbud internt, eller gennem et samarbejde med andre kommunale, regionale, eller private tilbud.

Den ambulante del af misbrugsbehandlingen ydes af Rådgivning for Stofmisbrugere i Næstved, gennem en række helhedsorienterede og koordinerede ambulante behandlingstilbud . Dag- og/eller døgnbehandling ydes i samarbejde med andre kommunale, regionale eller private tilbud.

Der er behandlingsgaranti på området, og det betyder, at behandling skal iværksættes senest 14 dage efter, at du har henvendt dig til Rådgivning for Stofmisbrug med ønske om at komme i behandling.

Frit valg

Du har ret til at vælge mellem offentlige og private godkendte behandlingstilbud af tilsvarende karakter som det, kommunen har visiteret til.

Det er ligeledes også muligt for borgere fra andre kommuner at søge behandling i Rådgivning for Stofmisbrugere i Næstved, så fremt der er kapacitet for dette, lige som det er muligt for Næstved borgere at søge behandling i andre kommuner, hvis der er plads.

Bemærk: For borgere, der henvender sig om anonym ambulant behandling jf § 101a, er der ikke mulighed for frit valg af behandlingstilbud.

Servicelovens § 101, stk. 4. Borgeren har frit valg til behandlingstilbud, der er tilsvarende det kommunen har visiteret til.

Servicelovens § 101, stk.5. Kommunen kan dog indskrænke det frie valg, hvis hensyn til stofmisbrugeren taler derfor.

Sundhedslovens § 142, Stk. 7. En person, som er visiteret til behandling, kan vælge at blive behandlet på en anden offentlig eller privat institution end den, hvortil bopælskommunen har visiteret, medmindre der er tale om lægelig behandling med diacetylmorfin (heroin). En institution kan afvise at modtage en person, som har valgt institutionen. En offentlig institution kan dog kun afvise at modtage en person, som har valgt institutionen, hvis det er begrundet i kapacitetsmæssige hensyn.

Serviceloven §3. stk. 2. Afgørelsen skal indeholde oplysninger om, hvilken indsats der iværksættes over for borgeren, og hvilket formål kommunen har med indsatsen. Hvis indsatsen ændres væsentligt, kan borgeren indbringe afgørelsen for Ankestyrelsen.

Tavshedspligt

Vi gør opmærksom på, at alle vores misbrugsbehandlere har tavshedspligt i forbindelse med alle vores ambulante behandlingstilbud. Det betyder, at de ikke må videregive informationer om dit behandlingsforløb til andre uden for behandlingen. Hvis din kæreste, din chef eller dit jobcenter ringer for at spørge til din behandling, må vi derfor ikke fortælle dem noget, medmindre du giver samtykke til det.

Den eneste undtagelse i forhold til tavshedspligten er, hvis en medarbejder bliver bekymret for et barns trivsel og udvikling. I så fald skal vi underrette Næstved Kommunes afdeling for Børn og Unge. Disse regler gælder alle, uanset om du vælger at være anonym eller ej.

Der er  desuden øget beskyttelse af personfølsomme oplysninger i vores fagsystemer i forbindelse med indskrivning i misbrugsbehandling.

Samtykke

Det kan være en fordel at give samtykke til, at vi deler dine oplysninger. F.eks. kan vi koordinere dit forløb med jobcentret eller psykiatrien. Din tildelte misbrugsbehandler kan informere dig nærmere om både vores tavshedspligt og underretningspligt, din ret til anonymitet og samtykke til deling af oplysninger.

Anonym ambulant behandling

Til dig der ønsker at være helt anonym er der mulighed for at indgå i anonym ambulant behandling. Det vil sige at når du kommer til os, behøver du hverken opgive dit CPR-nummer eller navn og du bliver ikke registreret i vores fagsystem. Dog skal du for at sikre kommunetilknytningen fremvise dit sygesikringsbevis, men du har ret til at holde en hånd over navn, cpr.nr og gade/vej-adresse.

Når du henvender dig til os, vil du blive inviteret til en afklarende samtale, hvor vi taler om dine ønsker til behandlingen. Denne samtale kan foregå i lokaler der ikke er tilknyttet Rådgivning For Stofmisbrugere Næstved, hvis du ønsker det.

Anonym ambulant behandling tilbydes herefter som gruppebehandling via samarbejdsaftaler med Guldborgsund, Lolland, Vordingborg og Faxe Kommune. Behandling tilbydes i den af samarbejdskommunerne hvor det på henvendelsestidspunktet er muligt at samle en gruppe. For at kunne indgå i gruppebehandlingen skal du være indforstået med at respektere de andre gruppedeltageres anonymitet.

Bemærk: Der er ikke behandlingsgaranti på anonym ambulant behandling. Det betyder at der kan gå mere end 14 dage før behandlingen opstartes. Opstart af anonym ambulant behandling er afhængig af om der kan samles en gruppe til behandling indenfor de nævnte samarbejdskommuner, samt hvornår. Læs om tavshedspligt i de øvrige ambulante behandlingstilbud her på siden og kontakt os via vores åbne anonyme rådgivning hvis du har spørgsmål til hvilken behandling der passer bedst til dine ønsker ift. anonymitet.

Bemærk: Du kan ikke deltage i anonym ambulant behandling, hvis du ønsker medicin, f.eks. til at dæmpe angst, mareridt eller andre symptomer. I så fald skal lægen have dit CPR-nummer, da medicinen er receptpligtig. Din medicin bliver registreret i Fælles Medicin Kort (FMK), så din egen læge og evt. hospital kan se, hvad der er ordineret til dig.

Åbningstider


Rådgivertelefonen er p.t. åben mandag til torsdag fra kl. 8.00 – 14.00 og fredag fra kl. 8.00-13.00

Medicinudlevering foregår mandage og torsdage mellem kl. 9.00 og kl. 12.00 og igen torsdage fra kl. 13.00-15.00.

Mandag – onsdag: 9.00 – 12.00
Torsdag: 9.00 – 12.00
samt 14.30 – 17.30
Fredag: 9.00 – 12.00

Rådgivertelefonen er åben mandag til onsdag fra kl. 8.00 – 14.00, torsdag fra kl. 08.00 – 18.00 og fredag fra kl. 8.00-13.00


Kontakt

Stofrådgivningen i Næstved
Engvej 22
4700 Næstved

Telefon: 5588 1476
Send digital post (kræver NemID)

Afdelingsleder
Christina Skovly Odér
Tlf: 5588 1496


Del siden