Velkommen til Bofællesskabet Marskvej

Bofællesskabet Marskvej er et døgnbemandet bofællesskab, der er målrettet socialt udsatte borgere i alderen 25 til 85 år, med nedsat fysisk- og eller psykisk funktionsevne.

Målgruppen er primært borgere med følgevirkninger af alkoholforbrug, samt psykisk sårbare borgere, med forskellige misbrugsproblematikker.

En del af målgruppen er tilknyttet behandlingspsykiatrien og har ofte komplekse problemstillinger og for en dels vedkommende udadreagerende adfærd.

Fysiske rammer

Bofællesskabet er beliggende på Marskvej 22B og C (1. sal og stuen). På 1. salen findes 9 pladser efter Servicelovens § 108 (længerevarende ophold) samt 3 pladser efter Servicelovens § 107 (korterevarende ophold). I stueetagen findes der 5 pladser efter SEL § 108 (længerevarende ophold).

Alle boliger er enkeltværelser, med en lille gang, bad og toilet, samt med en lille altan eller terrasse. Begge enheder har et anretter køkken, der er indrettet til spisning og ophold i fællesskab. I boligerne i stueetagen er der desuden køleskab. Der er fælles vaskeri, som beboerne selv betjener. Fra Bofællesskabets 1. sal er der adgang til en stor fælles altan, samt til en fælles have. Der forefindes en elevator i midten af bygningen.

Indhold og ydelse

I Bofællesskabet, tilstræbes det at rumme målgruppen, med respekt for- og accept af- den enkelte. Det tilstræbes ligeledes, at den enkelte lever så selvstændigt som muligt. Beboerne får tilgodeset deres grundlæggende pleje – og omsorgsbehov, ud fra hjælp til selvhjælps- princippet. Alle beboere får tildelt en primær og en sekundær kontaktperson. Der arbejdes med fokus på udvikling, ADL træning/social træning, herunder køkkentræning, bo træning, aktiviteter ud af huset mv. Udvikling og mål for støtten dokumenteres løbende. Det er Bofællesskabets målsætning, at beboerne vil opleve, at de modtager et tilbud, der bliver givet på deres betingelser, men også at der er rammer og grænser, der skal respekteres. Der er mulighed for daglig fællesspisning, samt for deltagelse i fællesaktiviteter– og arrangementer i løbet af året.

Brugerindflydelse

Der udarbejdes i samarbejde med beboeren, en indsatsplan, der dels tager udgangspunkt i beboerens ønsker, mål og ressourcer, dels tager udgangspunkt i Visitationens SEL § 141 handleplan, hvis der forelægger en sådan. Indsatsplanen evalueres og justeres løbende, i samarbejde med beboeren og evt. pårørende, hvis beboeren ønsker dette.

Der afholdes beboermøder, hver 14. dag, hvor der blandt andet aftales kommende aktiviteter. Der samarbejdes med pårørende, i det omfang den enkelte beboer ønsker det.

Visitation til længerevarende ophold

Det er visitationen i Center for Handicap og Psykiatri, der visiterer borgere til Bofællesskabets SEL § 108 pladser. Myndighed medsender i den forbindelse en VUM-udredning og en indsatsplan, som indsatserne i første omgang tager udgangspunkt i. Herefter samarbejdes der løbende med myndighed, beboeren og evt. pårørende, om at evaluere og justere på indsatserne i planen.

Visitation til korterevarende ophold

Ved visitation til Bofællesskabets SEL § 107 pladser udredes og afklares den enkelte borgers funktionsniveau i samarbejde med borgeren og visitationen/myndighed, samt evt. pårørende. Med udgangspunkt i beboerens individuelle ressourcer og behov, ydes der pædagogisk og praktisk støtte, samt sygepleje. Indsatserne evalueres løbende.

Kontakt


Bofællesskabet Marskvej 22B, 1. sal
4700 Næstved

Telefon: 5588 2180 (døgnåben)

Bofællesskabet Marskvej 22C, stuen
4700 Næstved

Telefon: 5588 2181

Afdelingsleder:
Marlene Olsen
Telefon: 5588 2182


Find vej


Del siden